Balıkesir logo image

1. VİZYONUMUZ

Okul öncesi eğitimin evrensel amaçları çerçevesinde, güvenli ve sevgi dolu bir eğitim ortamında 25-66 aylık çocuklarımızın gelişim özelliklerini, gereksinimlerini ve bireysel farklılıklarını göz önüne alarak, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri; geleceğin düşünen, sorgulayabilen, yaratıcı, üretken ve aydınlık yüzlerini yetiştirebilmektir. 1981 yılından bu yana aynı amaç doğrultusunda eğitim vermekteyiz.

2. MİSYONUMUZ

Çağdaş eğitim ilke ve değerleri ışığında YA-PA deneyimi ve kadrosuyla;

 • Çocukların, okul öncesi eğitimden etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak
 • Ülkemizde, okul öncesi eğitimin hem nicelik hem de nitelik yönünden gelişmesini desteklemek
 • Okul öncesi eğitim alanının bir bilim olarak gelişmesini sağlayacak nitelikteki bilimsel çalışmalara destek vermek
 • Okul öncesi eğitim alanında örnek uygulama modelleri oluşturmak,
 • Anne-babaların daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde çocuk yetiştirmeleri için eğitimsel destekler sunmak
 • Okul öncesi eğitim profesyonellerin (yönetici, öğretmen ve uzman vb.) mesleki gelişimlerini desteklemektir.

 

3. İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Yaşamın temelini oluşturan okul öncesi dönemde yapılan tüm eğitimsel çalışmaların öğrencilerimize anlamlı katkılar sağlaması için eğitim ilkelerimiz;

 • Gelişim(fiziksel, sosyal-duygusal, dil, bilişsel)  özelliklerini dikkate alarak, bireysel farklılıklarına uygun, eğitim programları geliştirmek ve eğitim ortamı düzenlemek,
 • Tüm gelişim alanlarında etkin destek sağlayarak ilköğretime hazırlamak,
 • Kendilerini özgürce  ifade edecekleri, saygı, sevgi, işbirliği, yardımlaşma, hoşgörü, paylaşma duygu ve davranışlarını geliştirecekleri demokratik  eğitim ortamları sunmak,
 • Öğrenci merkezli, aktif öğrenme ortamları oluşturmak,
 • Özgüven ve öz denetim sahibi olmalarını sağlayacak sosyal ve bireysel ortamlar oluşturmak, 
 • Yaratıcı, aktif deneyimler sağlamak,
 • Kendi yeteneklerinin farkında olan bireyler yetiştirmek,
 • Aileleri eğitim ortamına dahil etmek,
 • Yüksek kalite anlayışı içinde etkili bir uygulama ve değerlendirme sistemi geliştirerek uygulamaya koymak.

 

4. YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULLARI MERKEZİ

YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULLARI MERKEZ’in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Adres     : Ankara Cad. 21/5 Cağaloğlu/İstanbul

5. EĞİTİM PROGRAMI

YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU’nda uygulanan eğitim programlarının genel yapısı ve özellikleri şunlardır:

 • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU’nda 2-5  yaş çocuklarına eğitim verilmektedir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı temel alınmakla birlikte zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış bir anlayışla uygulamaya konur. Program kapsamında beş temel gelişim alanına yönelik eğitim yapılmaktadır. Bu gelişim alanları şunlardır:

o    Motor (Hareket) Gelişimi: Motor gelişim, çocuğun kaba ve ince hareket becerilerinin gelişimini içerir. Bu kapsamda, denge, koordinasyon, yürüme, sıçrama, tırmanma, el-göz koordinasyonu vb. beceriler geliştirilir. Bu alana yönelik bireysel, grup oyunları, takım oyunları, jimnastik etkinliklerine günlük program içerisinde yer verilir.

o    Bilişsel Gelişim: Bilişsel gelişim, çocuğun düşünme yetenekleri ve becerilerine odaklanır. Bu kapsamda, renk, şekil, sayı vb. kavram gelişimi, dikkat, bellek, akıl yürütme vb. becerileri geliştirilir. Bu alana yönelik fen ve matematik etkinlikleri, masa oyunları, ilkokula hazırlık çalışmalarına günlük program içerisinde yer verilir.

o    Dil Gelişimi: Dil gelişimi, çocuğun anlama ve anlatma becerilerine odaklanır. Bu kapsamda, söyleneni anlama, kendini ifade etme, dili etkin kullanma becerileri geliştirilir. Bu alana yönelik hikaye okuma, dramatizasyon, sohbet, görsel okuma, şiir, tekerleme, bilmece etkinliklerine günlük program içerisinde yer verilir.

o    Sosyal ve Duygusal Gelişim: Sosyal ve duygusal gelişim, çocuğun, yaşıtları, büyükleri ve küçükleri ile sağlıklı ilişkiler kurmasını ve olumlu-olumsuz duygularını uygun şekilde ifade etmesini içerir. Bu kapsamda, bir grubun üyesi olma, kurallara uyma, etkili iletişim kurma, duygularını fark etme, uygun biçimde ifade etme, empati kurma ve olumsuz duygularını yönetebilme becerileri geliştirilir. Bu alana yönelik drama, dramatizasyon, grup oyunlarına günlük program içerisinde yer verilir.

o    Özbakım Becerileri Gelişimi: Özbakım becerileri, kişisel varlığını koruma ve sürdürmeye ilişkin becerileri içerir. Bu kapsamda, güvenliğini sağlama, temizlik kurallarına uyma, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma, hastalıklardan korunma vb. becerileri geliştirilir.

 • Eğitim Programı kapsamında yapılan uygulamalardan bazıları şunlardır:

o    Kavram Eğitimi: Temel matematik kavramları, zaman, mekan, miktar, duygu, vb. kavramlar program kapsamında kazandırılır.

o    Değerler Eğitimi: Sevgi, saygı, arkadaşlık, sorumluluk, hoşgörü, işbirliği, barış vb. değerler program kapsamında kazandırılır.

o    Dikkat ve Bellek Eğitimi: Görsel ve işitsel dikkat, gördüklerini hatırlama, konsantrasyon, dikkati başlatma ve sürdürme vb. beceriler program kapsamında kazandırılır.

o    Proje Çalışmaları: Çocuklarda bilimsel düşünme becerileri, bir problemi bilimsel yöntem aşamalarına uygun olarak çözebilme, yaratıcı düşünme becerileri program kapsamında kazandırılır.

o    Aile Katılım Çalışmaları: Aileleri eğitim programına dahil ederek, çocukları ile nitelikli zaman geçirmeleri ve eğitim sürecine katkı sağlamaları ve okul-aile-çocuk arasında kurulan güçlü ilişkiler kurarak problem çözme becerileri ve araştırma sunum yapma becerileri bu program kapsamında kazandırılır.

o    Yabancı Dil: Yabancı dil çalışmaları, çocuğun farklı bir dili tanıma, ilgi duyma ve o dile ilişkin yatkınlık kazanmasını amaçlar.

 

*** YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU’nda atölye çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların temel amacı, çocukların potansiyel yeteneklerini keşfetme ve tanımaktır. Atölye çalışmaları, ilgili alanda uzmanlaşmış eğitimciler tarafından yapılmaktadır. Uygulama Birimi’mizde uygulamaya konulan “Atölye Çalışmaları” şunlardır:

Müzik atölyesi Müzik eğitimi, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritm ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini artırmayı amaçlar. Tüm yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.

Drama atölyesi Drama çalışmaları, çocuğun sosyal, duygusal ve davranışsal yönden gelişmesini destekler. Bu kapsamda, çocuğun hayatı yaparak yaşayarak deneyimlemesi, kendine özgü bir şekilde yeniden yapılandırması ve ifade etmesi amaçlanır. Tüm yaş gruplarında haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.

Akıl ve zeka oyunları atölyesi: Oyunlar ve yaratıcı drama ile satrançla tanışma çalışmaları uygulanır. Bu uygulamalarda çocukların taşları ve satranç tahtasını tanımaları, taşların hareketlerini öğrenmeleri ve oyun kurmaya yönelik stratejik düşünme, plan yapma becerilerinin kazanılması amaçlanır. 3-5 yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.

Sanat atölyesi Çocuğun, genel eğitimi çerçevesinde duygu ve düşüncelerini görsel sanat malzemelerini kullanarak yaratıcı yollarla ifade etme becerilerini geliştirmek amaçlanır. 3-5 yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.

Bedensel gelişim atölyesi(Jimnastik- eşli danslar- bale )Problem durumlarına farklı bakış açıları geliştirerek çözümler üretmek, nesneleri farklı ve alışılmadık biçimde kullanabilmek ve özgün ürünler üretebilmek amaçlanır. Tüm yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.

Bilim ve fen atölyesi: Çocuğun bilimsel düşünme, gözlem yapma,neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme becerilerini desteklenmesi amaçlanır. 3-5 yaş gruplarına haftada 1 etkinlik saati uygulama yapılmaktadır.

 • Tüm program uygulamaları aktif öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme, oyunla öğrenme yaklaşımları esas alınarak yapılmaktadır.
 • Yaş grupları için sınıfta uygulanan programa paralel kullanmak üzere eğitim materyali olarak kitap ve eğitim setleri belirlenerek kullanılır.
 • Eğitim yılı içerisinde kullanılacak kırtasiye ve sanat etkinlikleri için gerekli materyaller listelenir.

Minik Tema: 2010 yılından bu yana uygulanan bir yıl süreli okul öncesi çevre eğitimi programıdır. Program dört yaşını dolduran çocukların doğa ile olan bağlarını güçlendirmeyi, doğada kaliteli vakit geçirmelerini sağlamayı ve fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlar. Programı gönüllü uygulayacak öğretmenler için ise doğa ile ilgili 42 adet etkinlikten oluşan bir öğretmen rehberi sunar ve bu etkinlikleri gözlem kutusu ve posterlerle destekler.

Robotik Kodlama: Robotik Kodlama Eğitimin çocuklar için kazanımları:

Analitik düşünce becerilerini geliştirmesi,
Bilgisayar dünyası ve Teknoloji ile tanışma
Mühendislik konusunda algının oluşması ve geliştirilmesi,
Bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanma,
Görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesi,
Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi,
Akıl yürütme becerisinin gelişmesi
Analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma
Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme
Problem çözme yeteneğini geliştirme

6.REHBERLİK VE TANIMA PROGRAMI

 

* Psikolojik Danışmanımız, çocuklarla ilgili gözlem ve değerlendirmeler yapar; yaptığı gözlem ve değerlendirmeleri anne-babalarla paylaşır. Velilerle yapılacak tüm görüşmeler belirli bir plan çerçevesinde yürütülür

* Görüşme saatleri önceden randevu ile belirlenir. Öğretmenlerimizin veli görüşme saatleri önceden bildirilir.

* Velilerimizle gelişim takipleri ve gruba uyum değerlendirmeleri sonuçlarına göre görüşme yapılır. Özel durumu olan çocuklarımızla ilgili görüşmeler, ihtiyaca uygun olarak düzenlenir.

* Her çocuk için öğretim yılı süresince yapılan gözlem ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak gelişim formları raporlanır.

* Gelişim Raporu: Gelişim raporu, sene başı, sene ortası (birinci dönem sonu) ve sene sonu (ikinci dönem sonu) olmak üzere üç kez düzenlenir. Böylece çocuğun beş temel gelişim alanındaki performansı izlenir.

* Velilere yönelik olarak eğitim ve seminer çalışmaları kurumumuza bağlı deneyimli akademisyenler ile düzenlenir. Bu çalışmalar öğretim yılı içerisinde koşullara bağlı olarak planlanır.

 

7.BESLENME VE YEMEK DÜZENİ

 • Okulumuzda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmektedir.
 • Yemek listemiz diyetisyen kontrolünde hazırlanan listelerden oluşmaktadır. Yemek aşçımız tarafından okulumuzda pişirilir.
 • Aylık beslenme listelerimiz basılı olarak ve  eposta yoluyla velilerimize bildirilir.
 • Birimimizde cips, kızartmalar, gazlı içecekler, katkı maddeleri içeren meyve suları ve nektarlar servis edilmez.
 • Gıda duyarlılığı ve alerjisi olan çocuklarımız için velilerimiz beslenme listesini takip ederek gerekli düzenlemeler için destek alabilirler.

**YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU’nda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışması olan Beslenme Dostu Okul uygulaması yapılır.

 

 

8.TEMİZLİK VE HİJYEN

 • Okulumuzda hijyen ve temizliğe özel bir önem verilmektedir. Çocuklarımızın bulunduğu/kullandığı tüm alanlarımız, ilgili personel tarafından düzenli olarak temizlenmektedir.
 • Periyodik zamanlarda eğitim materyallerinin temizlik ve bakımı yapılmaktadır.

YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU’nda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışması olan Beyaz Bayrak uygulaması yapılır

  Kayıt Formu